Pravilnik društva

Na podlagi 4. in 9. člena Zakona o društvih (Ur.1ist RS, št. 64/2011 uradno prečiščeno besedilo), je občni zbor Društva vinogradnikov Sveta Trojica dne 06.03. 2014 s sklepom sprejel naslednja

PRAVILA

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. ČLEN

Ime društva je DRUŠTVO VINOGRADNIKOV SVETA TROJICA V SLOV. GORICAH.

Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Sedež društva je na območju občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, 2235 Sveta Trojica v Slovo goricah.

2. ČLEN

Društvo je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje vinogradnikov - vinarjev in ljubiteljev te dejavnost, ki združuje, vključuje in povezuje članstvo na prostovoljni podlagi. Društvo je bilo ustanovljeno na svojem ustanovnem občnem zboru 12. 12. 2002 v Sveti Trojici.

3. ČLEN

Društvo ima svoj znak in pečat. Znak društva je brentar. Pečat društva je krog s premerom 3,5 cm, v sredini katerega je znak društva, ob robu pa napis Društvo vinogradnikov Sveta Trojica v Slovo goricah.

4. ČLEN

Društvo lahko sodeluje z drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji ki delujejo na opredeljenem področju in prispevajo k razvoju njegove in sorodnih dejavnosti.

5. ČLEN

Društvo lahko samostojno sodeluje ali se včlani v sorodna društva, sorodne tuje ali mednarodne organizacije, ki imajo podobne namene in cilje.

6. ČLEN

Delo društva in njegovih organov je javno.


Društvo obvešča o svojem delovanju javnost.

Društvo člane obvešča:

- z objavljanjem vabil in zapisnikov na oglasni deski v društvenih prostorih ,

- z izdajo internega glasila ali brošure društva,

- s tem, da so zapisniki vseh organov društva dostopni na vpogled članom društva.

Širšo javnost obvešča društvo:

- s tem, da so seje organov društva javne in da se nanje vabijo novinarji ter druge osebe, ki

izražajo tak interes,                                                                            ­

- z organizacijo okroglih miz in tiskovnih konferenc,

- prek drugih sredstev javnega obveščanja

- z internetnim dostopom

Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik društva.

II. NAMEN IN CILJI DRUŠTVA

7. ČLEN

Namen društva je vzpodbujati dejavnost in tako prispevati k razvoju vinogradništva in turizma, ki ga dosega s tem, da :

- razvija pri svojih članih razvoj kolektivnega dela, druženja, usposabljanja in občutek za delo

   v skupnosti, disciplina, samokritičnost, točnost, tovarištvo in skromnost,

- skrbi za množičnost in popularizacijo dejavnosti med občani, predvsem med mladino ter jih

   po njihovi prostovoljni odločitvi pritegniti v članstvo,

- skrbi za kvaliteto proizvodov, predvsem grozdja in vina ter njihovo promocijo.

8. ČLEN

Svoj namen in cilje uresničuje društvo z izvajanjem naslednjih nalog:

- s strokovnim izobraževanjem članov društva,

- prireja in organizira vsako leto ocenitev vina na društveni ravni in sodeluje v višjih oblikah  

   ocenjevanja vin,

- organiziranje in izvajanje degustacij vin in promovira kulturo pitja vin,

- prireja in organizira razne kulturne dejavnosti, ki so povezane z vinogradništvom,

- prireja in organizira strokovne ekskurzije in oglede dobrih praks trženja vin,

- prireja in organizira kulturne prireditve povezane s tematiko vinogradništva,

- prireja in organizira turistične prireditve

- sodeluje v turistični ponudbi občine in z drugimi društvi,

- s prirejanjem in organizacijo tekmovanj ter s sodelovanjem svojih članov na tekmovanjih in

   drugih prireditvah, ki jih organizirajo druge sorodne organizacije - društva,

- s pobudami in pomočjo pri ustanavljanju in razvoju novo nastalih sekcij in krožkov te

   dejavnosti,

- s povezovanjem in vzdrževanjem stikov z drugimi organizacijami v Sloveniji in tujini,

- s članstvom v ustreznih zvezah v republiki in zvezah na regijskih in lokalni ravni,

- s sodelovanjem z občinskimi organi, s skupnostmi, ki delujejo na območju lokalne skupnosti

   ter z drugimi množičnimi in družbenimi organizacijami.

- obujanje spomina na zgodovino vinogradništva v Sveti Trojici (trsničar Kuri Franc)

Društvo se registrira za naslednje dejavnosti:

GLAVNA DEJAVNOST: 94.120 (Dejavnost strokovnih združenj)

-          G 46.170 Posredništvo pri prodaji živil,pijač

-          G 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom

-          G 47-990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic

-          I 56.300 Strežba pijač

-          N 82.300 Organizacija razstav, sejmov, srečanj

-          P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje

-          R 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

(Organiziranje predstav in prireditev razvedrilne narave)

-          S 94.999 Dejavnosti drugje nerazvrščenih članskih organizacij

III. ČLANSTVO

9. ČLEN

Član društva lahko postane vsak, ki se ukvarja z vinogradništvom, sadjarstvom ali se ljubiteljsko povezuje z vinogradništvom, vinarstvom in gostinci, ki sprejemajo ta pravila ter v ta namen podajo pismeno pristopno izjavo, v kateri izrazijo željo postati član društva. Z izjavo se zavežejo, da bodo delovali v skladu s pravili društva ter plačali članarino. Članstvo v društvu je prostovoljno.

Član društva lahko postane tudi pod enakimi pogoji tuj državljan.

Društvo ima redne in častne člane.

10. ČLEN

Pravice članov društva so:

- da volijo in so izvoljeni v organe društva,

- da sodelujejo pri delu in soodločajo v organih društva,

- da dajejo predloge ter sugestije organom društva k delu in izvajanju nalog,

- da so seznanjeni s programom dela društva in poslovanjem društva ter njegovim finančno­

   materialnim poslovanjem,

- si sposojajo vinarsko opremo po določenih pogojih sprejetih na upravnem odboru društva,

- se brezplačno ali s finančno soudeležbo udeležujejo predavanj in tečajev vinogradništva in  

vinarstva,

- da sprejemajo nagrade ter pohvale za delo v društvu in dosežene uspehe.

11. ČLEN

Dolžnosti članov društva so:

- da sprejemajo pravila in druge akte ter sklepe organov društva,

- da sodelujejo pri nalogah opisanih v osmem členu pravil,

- da spoštujejo ta pravila ter odločbe in sklepe organov društva ter varujejo ugled društva,

- da z osebni prizadevanjem in vzorom pripomorejo k uresničitvi delovnega programa društva, - da se izpopolnjujejo ter svoje znanje in izkušnje prenašajo na mlajše člane,

- da redno plačujejo članarino,

- da skrbijo za objekte društva in druga sredstva, s katerimi društvo razpolaga.

12. ČLEN

Častni član društva lahko postane oseba, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo društva.

Naziv »častni član društva« lahko društvo podeli tudi nečlanu, ki ima velike zasluge za uspehe društva. Naziv častnega člana potrjuje občni zbor na predlog upravnega odbora. Listina se podeljuje na občnem zboru. Če častni član hkrati ni član društva nima pravice odločanja v organih društva.

13. ČLEN

Pravice in dolžnosti članov organov društva so častne. Za svoje delo v organih društva člani praviloma ne prejemajo plačila. Le za izredne dosežke in prizadevnost, ki jo član društva pokaže pri svojem delu, se lahko podeli denarna nagrada.

14. CLEN

Članstvo v društvu preneha:

- z izstopom,

- s črtanjem,

- z izključitvijo na podlagi sklepa disciplinske komisije društva,

- s smrtjo.

Član prostovoljno izstopi iz društva, kadar poda upravnemu odboru pismeno izjavo o izstopu. Član se črta iz društva, če kljub opominu ne plača članarine v tekočem letu.

Član je izključi iz društva, kadar grobo krši pravice in dolžnosti, če zavestno ravna proti interesu in ugledu društva in če je pred sodiščem obsojen za nečastno dejanje.

O izključitvi člana odloča disciplinska komisija s sklepom. Sklep se izda v skladu z določbami disciplinskega pravilnika.

IV. ORGANI DRUŠTVA

15. ČLEN

Organi društva so:

-občni zbor

- upravni odbor

- nadzorni odbor

- disciplinska komisija

OBČNI ZBOR

16. ČLEN

Občni zbor je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani društva.

Občni zbor je lahko reden ali izreden. Redni občni zbor sklicuje upravni odbor enkrat na leto. Izredni občni zbor se skliče po potrebi. Skliče ga lahko upravni odbor na svojo pobudo, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo tretjine članov društva. Izredni občni zbor sklepa samo o stvari, za katero je sklican.

Upravni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor najkasneje v roku enega meseca potem, ko je prejel tako zahtevo. V nasprotnem primeru lahko skliče izredni občni zbor predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali.

Sklicanje občnega zbora mora biti objavljeno z dnevnim redom najmanj 10 dni pred dnevom, za katerega je sklican.

17. ČLEN

Občni zbor sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članov. Glasovanje je praviloma javno, člani pa se lahko odločijo tudi za tajni način glasovanja. Volitve organov društva so praviloma tajne.

Če se odloča o spremembi pravil ali o prenehanju delovanja društva, je potrebno, da zato glasujeta najmanj dve tretjini navzočih članov in da prisostvuje občnemu zboru najmanj polovica članov. Način glasovanja določi občni zbor.

18. ČLEN

Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica članov.

Če ob predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za 30 minut, nakar občni zbor veljavno sklepa, če je prisotnih najmanj deset članov.

19. ČLEN

Občni zbor odpre predsednik društva, ki ga vodi, dokler občni zbor ne izvoli delovnega predsedstva. Poleg tega občni zbor izvoli še zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika, po potrebi pa tudi volilno komisijo, kandidacijsko komisijo, verifikacijsko komisijo in druge delovne organe.

20. ČLEN

Naloge občnega zbora so:

- sklepa o dnevnem redu,

- razpravlja o delu in poročilih upravnega in nadzornega odbora ter sklepa o njem,

- sprejema program dela društva,

- odloča o pritožbah proti sklepom upravnega odbora ali sklepom disciplinske komisije,

- sprejema finančni načrt za naslednje leto ter potrjuje zaključni račun za minulo leto,

- sprejema, spreminja ter dopo1njuje pravila ter druge splošne akte društva,

- voli in razrešuje predsednika, podpredsednika, tajnika in blagajnika ter člane upravnega

   odbora, nadzornega odbora in disciplinsko komisijo,

- dokončno odloča o izključitvi člana iz društva,

- odloča o prenehanju, sodelovanju in združevanju društva,

- odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,

- odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani društva v skladu z namenom in cilji

   društva,

- določa višino članarine.

Posamezni predlogi za obravnavo na občnem zboru morajo biti v pisni obliki poslani upravnemu odboru najmanj osem dni pred sklicem občnega zbora.

21. ČLEN

O delu občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in dva overovatelja zapisnika.

UPRAVNI ODBOR

22. ČLEN

Upravni odbor je izvršilni organ občnega zbora, ki upravlja organizacijske, upravne, administrativne, strokovne in tehnične zadeve, ki mu jih naloži občni zbor ter zadeve, ki po svoji naravi spadajo v dejavnost društva.

Odloča o nabavi, odpisu inventarja in opreme vrednosti do 500 €.

23. ČLEN

Upravni odbor šteje 7 članov. Sestavljajo ga predsednik, podpredsednik, tajnik in blagajnik ter ostali člani.

Mandatna doba članov upravnega odbora je štiri leta.

24. ČLEN

Naloge upravnega odbora so:

- sklicuje občni zbor in pripravlja poročila o delu ter predloge dela za občni zbor,

- pripravlja predloge za splošne akte društva,

- pripravlja in sestavlja predlog za finančni načrt in zaključni račun,

- vodi posle, ki zadevajo evidenco članov,

- imenuje iz vrst članstva stalne in občasne komisije,

- skrbi za materialno-finančno poslovanje in za sredstva ter premoženje društva, -neposredno

skrbi za uresničevanje ciljev in nalog društva,

- skrbi za realizacijo delovnega programa.

25. ČLEN

Upravni odbor deluje na sejah, ki jih sklicuje predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik oziroma tajnik društva.

Upravni odbor je sklepčen, če seji prisostvuje več kot polovica članov. Sklepi so sprejeti, če zanje glasuje večina navzočih članov.

26. ČLEN

Upravni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje komisije. Naloge, število članov in predsednika komisij določi upravni odbor. Člani komisije so lahko le člani društva. Za svoje delo so komisije odgovorne upravnemu odboru. Izjemoma lahko društvo povabi k sodelovanju tudi zunanje sodelavce.

27. ČLEN

Društvo lahko ustanovi tudi sekcije. Sekcije so metode dela društva, organizirane po interesnem principu članov društva. Sekcijo ustanovi upravni odbor na pobudo članov društva. Sekcije niso pravne osebe in morajo delati v skladu s pravili.

NADZORNI ODBOR

28. ČLEN

Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov društva ter opravlja stalni nadzor nad finančnim poslovanjem društva.

Nadzorni odbor je odgovoren občnemu zboru in mu mora poročati vsaj enkrat v koledarskem letu.

29. ČLEN

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli občni zbor.

Nadzorni odbor iz svoje sestave izvoli predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani upravnega odbora. Člani NO lahko sodelujejo na sejah upravnega odbora, ne morejo pa glasovati in odločati.

30. ČLEN

Nadzorni odbor veljavno sprejema sklepe, če sta prisotna vsaj dva člana in če zanje glasujeta oba člana.

Mandatna doba članov nadzornega odbora je štiri leta.

DISCIPLINSKA KOMISIJA

31. ČLEN

Disciplinsko komisijo sestavljajo trije člani, ki jih voli občni zbor za dobo štirih let.

Člani disciplinske komisije izmed sebe izvolijo predsednika.

Disciplinska komisija vodi disciplinski postopek in izreka kazni po disciplinskem pravilniku.

32. ČLEN

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so naslednje:

- kršitve določb pravil,

- nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v

   društvu,

- neizvrševanje sklepov organov društva,

- dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva.

33. ČLEN

Disciplinska komisija lahko izreče članu društva v skladu s disciplinskim pravilnikom naslednje ukrepe:

- opomin,

- javni opomin,

- izključitev.

Zoper sklep, ki ga na prvi stopnji izda disciplinska komisija ima prizadeti pravico pritožbe na občni zbor, kot drugostopenjski organ.

PREDSEDNIK DRUŠTVA

34. ČLEN

Predsednik društva zastopa in predstavlja društvo pred državnimi in drugimi organi in

organizacijami v državi in tujini.

Predsednik društva je hkrati tudi predsednik upravnega odbora in ga izvoli občni zbor za dobo 4 let.

Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s pravili in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru.

TAJNIK DRUŠTVA

35. ČLEN

Za opravljanje strokovno-tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med organi društva skrbi tajnik društva, ki ga izvoli občni zbor za dobo 4 let. Za svoje delo je odgovoren predsedstvu in občnemu zboru.

V. MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE DRUŠTVA

36. ČLEN

Viri dohodkov društva so:

- članarina,

- javna sredstva,

- prispevki sponzorjev,

- darila in volila,

- dohodki iz dejavnosti društva in materialnih pravic,

- drugi viri.

Društvo razpolaga s fInančnimi sredstvi v mejah odobrenega finančnega načrta.

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek dohodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.

Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

37. ČLEN

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi načrti, ki jih sprejme občni zbor. Na rednem občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejemajo zaključni račun.

38. ČLEN

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in tajnik društva.

Materialno in finančno poslovanje mora biti v skladu z načeli, ki veljajo za društva ter z veljavnimi predpisi.

Blagajnik vodi finančno poslovanje društva v skladu s pravi1nikom o materia1no-finančnem poslovanju, v katerem društvo določi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno­materialnem poslovanju, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva. Društvo ima svoj transakcijski račun pri banki.

39. ČLEN

Delo blagajnika je javno. Vsak član društva lahko zahteva vpogled v finančno in materialno dokumentacijo ter poslovanje društva.

Za pomoč pri urejanju finančno-materialnih zadev lahko zaposli društvo finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo, s področja delovnega prava.

40. ČLEN

Premoženje društva sestavlja vso premično in nepremično premoženje, ki je last društva vpisano v inventarno knjigo.

Premičnine se lahko nakupijo ali odtujijo tretjim osebam le na podlagi sklepa upravnega odbora. O nakupu in odtujitvi nepremičnin društva odloča upravni odbor društva. Za osnovna sredstva večje vrednosti (nad 500€) pa Občni zbor društva.

41. ČLEN

Društvo lahko ima sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo.

Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah občnega zbora, nimajo pa pravice odločanja.

42. ČLEN

Društvo lahko preneha:

- po sklepu občnega zbora z večino navzočih članov,

- po samem zakonu.

43. ČLEN

V primeru prenehanja društva pripadejo njegova sredstva in premoženje, oziroma se prenesejo na sosednja društva vinogradnikov v sorazmernem deležu glede na članstvo.

Če sorodna društva na ožjem območju na obstajajo, pa Zvezi društev vinogradnikov in

vinarjev Slovenije.

VII. KONČNE DOLOČBE

44.ČLEN

V skladu s pravili ima društvo še naslednje splošne akte:

-          pravilnik o materialno-finančnem poslovanju,

-          pravilnik o društvenem ocenjevanju vina,

-          pravilnik o priznanjih društva,

-          disciplinski pravilnik,

-          Splošni akti iz prejšnjega odstavka morajo biti sprejeti najpozneje v roku treh mesecev po potrditvi teh pravil.

45.ČLEN

Ta pravila začnejo veljati, ko jih sprejme občni zbor društva in potrdi pristojni organ upravne enote za notranje zadeve.

                                                                                        TAJNIK:                                        PREDSEDNIK:

                                                                                     Eva Horvat                                     Peter Leopold