PRAVILNIK IZBORA PROTOKOLARNEGA VINA

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta pravilnik določa pogoje za določitev protokolarnega vina za območje Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, kakor tudi določi tudi način trženja protokolarnega vina za območje občine.

PRISTOJNOST ZA DOLOČITEV PROTOKOLARNEGA VINA


2. člen

Pristojnost za določitev protokolarnega vina ima Upravni odbor Društva vinogradnikov na podlagi društvenega ocenjevanja vzorcev vin preteklega letnika.

 

3. člen

Organizator ocenjevanja vin za izbor protokolarnega vina je Društvo vinogradnikov Sveta Trojica v Slovenskih goricah. Na ocenjevanju lahko sodelujejo posamezni člani matičnega društva in so vpisani v register pridelovalcev grozdja in vina pri Upravni enoti ter imajo prijavljen letni pridelek. Ni pa potrebna kontrola dozorelosti grozdja s strani pooblaščene organizacije.

 

4. člen

V izbor in določitev protokolarnega vina se uvrsti vino na podlagi ocene na društvenem ocenjevanju vin.
Za protokolarno vino se razglasi vino sorte ZVRST, če je vino dobilo ocenjeno 17,5, sortno vino redne trgatve 18,10 ali več.

 

NAČIN ZBIRANJA VZORCEV

 

5. člen

Vzorci se zbirajo en dan pred napovedanim časom ocenjevanja in kraju, ki ga določi Upravni odbor društva. Vzorci se ob prevzemu oštevilčijo. Vzorci vin obsegajo najmanj eno steklenico 0,75litra. Steklenice morajo biti originalno zamašene in opremljene z belo nalepko in napisom imenom  sorte ali ZVRST, ter priimkom in imenom pridelovalca.

Organizator na ocenjevanju zagotovi tajnost podatkov vzorcev in o podatkih  pridelovalca vzorcev.

 

6. člen

Komisijo za ocenjevanje sestavlja najmanj 5 članov. Predsednika komisije imenuje organizator na dan ocenjevanja. Pridelovalci imajo možnost sodelovanja na ocenjevanju.

 

7. člen

Komisija ocenjuje po 20 točkovni (Buxbbaumovi) metodi. Najvišja in najnižja ocena se izvzameta iz povprečja. Vzorec se izloči, če je več kot polovica članov na ocenjevalni listek dala oceno od 12,01 točke in navedla vzrok izločitve vzorca. O ponovni oceni izločenega vzorca odloča predsednik komisije. Podatki o izločenem vinu se ne objavljajo v uradni rezultatih in se ne prištevajo v povprečno oceno.

 

8. člen

Rezultat ocenjevanja se po končanem ocenjevanju javno objavijo članom komisije in pridelovalcem. Rezultate je dolžan organizator hraniti v arhivu društva. Upravni odbor na prvi seji razglasi protokolarna vina. Društvo vinogradnikov o uvrščenosti med protokolarna vina seznani pridelovalce in župana Občine Sveta Trojica.


PODELITEV ODLIČIJ

 

9. člen


Uradna razglasitev rezultatov odličij je na prvi večji društveni prireditvi, ali ob praznovanjih občine. Za izdelavo odličij poskrbi organizator. Podpišeta pa jih predsednik društva in predsednik ocenjevalne komisije. Odličja so enotna za protokolarno vino in društveno ocenjevanje vin. Ob prvi razglasitvi protokolarnega vina se podpiše listina o sodelovanju med Občino Sveta Trojica in Društvom vinogradnikov Sveta Trojica.

 

KONČNE DOLOČBE

 

10. člen


Pravila začnejo veljati z dne 02.06.2009 ko se podpiše listina o sodelovanju.

 

Dne: 02.06.2009


Predsednik društva vinogradnikov
Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Peter Leopold